Korrosion

趋势

senare delen av 1900-talet minskade korrosionen betydlight både i Sverige och i övriga Europa。Detta beror på flera faktorer men meest påtagligt är den minskade svaveldioxidhalten i atmosfären。戴尔哈användningen av eldningsolor minskat,戴尔哈de som idag används lägre svavelinnehåll än tidigare。图表:nedan visar hur zinkens korrosion i Stockholm förändrats med tiden till följd av minskat svaveldioxidutsläpp。

腐蚀的定义启发了标准的东西在fysikalisk-kemisk反应在金属上的设计。Reaktionen är oftast av elektrokmisk nature。Korrosionen leder vanligen till skada på metallens funktion, dess omgining eller på det tekniska system, i vilket metallen ingår。Skador på det korroderade föremålet kallas primärskador och Skador på annat, som är en följd av den primära korrosionen, kallas för sekundärskador。Oftast är det sekundärskadorna, som orsakar den enskilde eller samhället de största kostnaderna。

图1。Kurvorna för halten av svaveldioxid i luften och zinkens korrosionshastighet följs åt。数据uppmätta i stockholm innerstad från 1975 och framåt。

Val av korrosionsskydd

Vid val av rostskydd för en ståldetalj eller stålkonstruktion måste ett antal tekniska faktorer beaktas。Exponeringsmiljön för föremålet eller konstruktionen måste kartläggas liksom påkänningar vid transport, lagring och montering。Detta gäller särskilt om konstruktionen skall fraktas långa sträckor, t ex över hav。Konstruktionens utformning och storlek likesom möjligheten att lätt kontrollera den pålagda ytbeläggningen är också betydelsefulla faktorer。

Det är viktigt att göra en ordentlig prövning av de ekonomiska konsekvenserna för olika alternativ av korrosionsskydd。Särskilt viktigt är att valet inte bart görs med initialkostnaden bas。我在ekonomiska kalkylen bör istället livslängdskostnaden väljas som bas, d.v.s den totala kostnaden utslagen på konstruktionens förväntade livslängd。Totalkostnaden innefattar förutom initialkostnaden också kostnader för emballage, transporter, bättringar after transport och montering samt underhålls- och miljökostnader。Vid en önskad livslängd på 30 år för en konstruktion blr 2至3 gångers underhåll under denna tid betydlight dyrare än initialkostnaden, jämfört med om ett underhållsfritt korrosionsskydd väljs。网址:använda livslängdskostnaden som bas visar i regel en annan bild än den som enbart första påföringskostnaden ger。

图2。例如på miljöer för de olika korrosivitetsklasserna。
图3。Standardiserade korrosivitetsklasser。Korrosionshastigheten är i allmänhet högre i början av exponeringen。
为成员
瑞典语
Baidu